Uzyskanie pozwoleń, zgód dla realizacji robót w pasie drogi publicznej

Inwestycje obejmujące wykonywanie nawierzchni na liniach komunikacyjnych różnego rodzaju czasem wymagają uzyskania odpowiednich zgód. W zależności od charakteru działań i miejsca, w którym są one podejmowana wymagane dokumenty mogą różnić się od siebie. Niekiedy pozwolenia na realizację budowy w ogóle nie są konieczne. Wystawiane są one przez zarządcę danej drogi publicznej, a można je uzyskać listownie bądź w urzędzie.

Kiedy wymagane są odpowiednie dokumenty?

W większości przypadków uzyskanie pozwoleń, zgód dla realizacji robót w pasie drogi publicznej nie jest konieczne, zwłaszcza w przypadkach, gdy działania obejmują remont istniejącej nawierzchni bądź przebudowę gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej linii komunikacyjnej. Wtedy wystarczy zgłosić inwestycję do urzędu.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i realizowanie na nim robót jest wymagane szczególnie, gdy:

    • prowadzi się na nim roboty niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną nawierzchni,
    • umieszcza się obiekty techniczne niezwiązane z potrzebami ruchu,
    • umieszcza się obiekty budowlane zbędne dla zarządzania linii komunikacyjnej lub ruchem na niej, np. reklamy.

Wtedy osobą uprawnioną do składania wniosku o zezwolenie na prowadzenie robót w obrębie pasa drogi publicznej jest inwertor lub wykonawca, który jest pełnomocnikiem inwestora. W szczególnych przypadkach takich jak naprawianie awarii urządzeń, które znajdują się w obrębie linii komunikacyjnej, nie jest wymagane posiadanie zgody, należy jednak skontaktować się z zarządcą i omówić warunki oraz czas użytkowania danego pasa ruchu.

Od czego zależy to jakie pozwolenia i zgody trzeba uzyskać do realizacji inwestycji?

Na fakt czy przebudowa, budowa lub inne działania na pasie drogi publicznej, są wymagane, ma głównie charakter robót. Przepisy regulujące kwestie wymaganych dokumentów różnią się także zależnie od rodzaju powierzchni, na której są prowadzone prace.

Przy wykonywaniu każdego zlecenia na realizację nawierzchni publicznej lub wewnętrznej zajmujemy się kwestiami uzyskiwania wymaganych zgód.