Zabezpieczenie robót w pasie drogi publicznej

Przy wykonywaniu przebudowy, rozbudowy lub wymiany nawierzchni szczególnie istotne jest bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców pojazdów, którzy korzystają z danej linii komunikacyjnej. Ograniczenie trudności w użytkowaniu jezdni bądź chodnika oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków czy kolizji, jest możliwe przy stosowaniu specjalnych oznaczeń, umieszczanych na pasie. W niektórych przypadkach konieczna jest zmiana organizacji ruchu lub wytyczenie innych tras komunikacyjnych.

Zabezpieczenie robót w pasie drogi publicznej

Szczegółowe zasady i informacje dotyczące oznakowania robót w pasie drogi publicznej są zawarte w rozporządzeniach ministra infrastruktury. Określają one warunki nadzoru i zarządzania ruchu drogowego, a także warunki techniczne dla znaków, sygnałów i urządzeń bezpieczeństwa. Rozporządzenia zawierają zasady umieszczania na drodze konkretnych oznaczeń.

Sposoby

Do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na pasie, na którym wykonujemy roboty związane z budową lub przebudową nawierzchni, stosujemy oznaczenia poziome i pionowe tj. odpowiednie znaki i urządzenia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu samochodów i pieszych stosujemy oznaczenia dobrze widoczne za dnia i w nocy.

W zależności od rodzaju drogi (publiczna czy niepubliczna), natężenia komunikacyjnego, szybkości postępu robót, wykorzystujemy:

 • pachołki,
 • zapory,
 • tablice,
 • czerwone światła ostrzegawcze,
 • żółte światła ostrzegawcze.

Dokumentacja

Przed rozpoczęciem prac wymiany lub budowy nawierzchni na publicznej linii komunikacyjnej sporządzamy projekt organizacji ruchu na czas robót. Dokument ten zawiera:

 • opis stanu technicznego jezdni,
 • charakterystykę ruchu na linii komunikacyjnej,
 • spis zagrożeń i utrudnień,
 • zakres prac,
 • oznaczenie, które zostanie zastosowane,
 • kolejność prac,
 • datę przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu
 • i inne.

Warto pamiętać, że częścią pasa, czyli gruntu wydzielone liniami granicznymi, jest także chodnik. Dlatego przyjmując zlecenia na wymianę nawierzchni na tego rodzaju liniach komunikacyjnych, również wykonujemy odpowiednią dokumentację, gdy jest to wymagane.